✿ ˙·٠•✿ شـهـرتـرانـه ✿•٠·˙ ✿ هر چه «به جز خیالِ او» قصد حریمِ دل کند در نگشایمش به رو، از درِ دل، برانمش... *** اصلاً مهم نیست تو چند ساله باشی من همسن و سال تو هستم مهم نیست خانه‌ات کجا باشد برای یافتنت کافی است چشم‌هایم را ببندم خلاصه بگویم حالا هر قفلی که می‌خواهد به درگاه خانه‌ات باشد عشق پیچکی است که دیوار نمی‌شناسد *** ای همیشه خوب! ای همیشه آشنا! هر طرف که میکنم نگاه تا همه کرانه های دور عطر و خنده و ترانه می کند شنا در میان بازوان تو! ماهی همیشه تشنه ام ای زلال تابناک! یک نفس اگر مرا به حال خود رها کنی ماهی تو جان سپرده روی خاک... *** من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تورا دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تورا دوست دارم سلامی صمیمی تر ازغم ندیدم به اندازه غم تورا دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم : تورا دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تورا دوست دارم... http://shahre-taraneh.mihanblog.com 2018-10-14T10:25:31+01:00 text/html 2018-10-10T15:57:15+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ یـاد تـو http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/07/Pic-Love-Amazing-ir-1.gif" alt="گیف"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="Mihan-Iransans">فـریـدون مـشیـری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-10T15:32:45+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ مهربان بودن http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87__%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_(1).gif" alt="گیف"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از مهربان بودن دلم دیگر پشیمان است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>زخمی شدم دور و برم صدها نمکدان است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیروز می گفتم "محبت" قند یزد، اما</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>امروز می گویم که نه! چاقوی زنجان است&nbsp; ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چاقوکش و جراح می دانند یک چاقو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گاهی بلای جان و گاهی منجی جان است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با هر ضعیفی مهربان بودم ولی افسوس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیدم سلام بره هم با گرگ یکسان است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا چرا باید نترسم از ضعیفان؟ هان؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی لب کاغد شبیه تیغ بران است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فهمیدم اما دیرفهمیدم که "نادان" را</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از هرطرف هم که بخوانی باز "نادان" است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>محسن کاویانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div> text/html 2018-09-30T09:30:39+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ چو چشمان تو http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.sendscraps.com/se/143/006.gif" alt="گیف"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">در شهر یکی نیست چو چشمان تو خون ریز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">من شهر نشابورم و تو لشکر چنگیز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ای اشک توام باده و چشم تو پیاله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">از زلف تو سرشارم و از چشم تو لبریز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">پرهیزگران را چه نیازی ست به توبه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یا توبه گران را چه نیازی ست به پرهیز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">هر روز یکی خشت می افتد به سر ما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ای سقف ترک خورده ، به یک باره فرو ریز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ای آینه ی " لست علیهم بمسیطر&nbsp; &nbsp;"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">دریاب مرا ، حضرت شمس الحق تبریز!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">علیرضا قزوه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div> text/html 2018-09-17T11:20:41+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ سلام من به محـرم http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به چشم کاسه ی خون وبه شال ماتم مـهـدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام من بــه مـحـرم&nbsp; بـه کـربـلا و جـلالــش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه حـال خستـه زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه بــی نـهــایــت داغ&nbsp; دل شـکــستــه زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه نـا امیـدی سقـا بـه سـوز اشـک ابوالفضل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه قــد و قـا مـت اکـبـر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه کـام خـشک اذان گـوی زیـر نـیزه و خنجر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به محرم به دسـت و بـا زوی قـاسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به شوق شهد شهادت حنـای گـیـسـوی قـاسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه گـاهـواره ی اصـغـر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به اشک خجلت شاه و گـلـوی پـاره ی اصـغـر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم به اضـطـراب سـکـیـنـه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه آن مـلـیـکـه، کـه رویش ندیده چشم مدینه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه عـا شـقـی زهـیـرش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه بـاز گـشـتـن حُر و عروج خـتـم به خیرش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من بـه محرم&nbsp; بـه مسـلـم و به حـبـیـبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به رو سپیدی جوُن و به بوی عطر عجیـبـش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من بـه محرم&nbsp; بـه زنگ مـحـمـل زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بــه پـاره، پـاره تــن بــی سـر مـقـابـل زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به محـرم&nbsp; به شـور و حـال عیـانـش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به حسـیـن و به اشک سینه زنـانش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-29T15:30:20+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ به یک پلک تو می‌بخشم .. http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.picturesanimations.com/e/eyes/39.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">که تسکین می‌دهد چشمت غم جانسوز تب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بخوان! با لهجه‌ات حسّی عجیب و مشترک دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">فضا را یک‌نفس پُر کن به هم نگذار لب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به دست آور دل من را چه کارت با دلِ مردم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تو واجب را به جا آور رها کن مستحب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دلیلِ دل‌خوشی‌هایم! چه بُغرنج است دنیایم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چرا باید چنین باشد؟... نمی‌فهمم سبب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بیا این‌بار شعرم را به آداب تو می‌گویم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">که دارم یاد می‌گیرم زبان با ادب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نجمه زارع</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-08-29T15:27:23+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ خوب نیست! http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://foruz.ir/wp-content/uploads/2017/12/9489341-love-images.jpg" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">حال من خوب است حال روزگارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">حال خوبم را خودم باور ندارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">آب و خاک و باد و آتش شرمسارم می کنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">این که از یاران خوبم شرمسارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">روز وشب را می شمارم ؛ کار آسانی ست ؛ حیف</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">روز و شب را هرچه آسان می شمارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">من که هست و نیستم خاک است ،خاکی مشربم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">اینکه می خواهند برخی خاکسارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">ابرها در خشکسالی ها دعاگو داشتند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">حیرتا! بارانم و بایدنبارم خوب نیست!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">در مرورخود به درک بی حضوری می رسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">زنده ام ، اما خودم را سوگوارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">مرگ هم آرامش خوبیست می فهمم ولی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">این که تا کی در صف این انتظارم خوب نیست ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">محمدعلی بهمنی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-10T06:52:29+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ چه می کنی ؟ http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من بی تو نیستم، تو بی من چه می‌کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بی‌صبح ای ستاره‌ی روشن چه می‌کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شب را به خواب‌دیدن تو روز می‌کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با روزهای تلخ ندیدن چه می‌کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این شهر بی تو چند خیابان و خانه است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تو بین سنگ و آجر و آهن چه می‌کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گیرم که عشق پیرهنی بود و کهنه شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">می‌پوشمش هنوز، تو بر تن چه می‌کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من شعله شعله دیده‌ام ای آتش درون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با خوشه خوشه خوشه‌ی خرمن چه می‌کنی!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پرسیده‌ای که با تو چه کردم هزار بار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">یک بار هم بپرس تو با من چه می‌کنی؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مژگان عباسلو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-08-05T07:41:20+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ سر هر جاده منم http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/161 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سر هر جاده منم ، چشم به راهی که تویی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شب و روزم شده چشمان سیاهی که تویی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بنــدبازی وســـط معــــــرکه ام ، وای اگــــر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">روی دوشـم بنشیند پر کاهی که تویــی !</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زیر پایم پلی از موست ، ولــی زل زده ام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بین چشمان تماشا به نگاهـی که تویــی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کور کرده ست مرا عشــــق و سر راهـم باز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">باز کرده ست دهان حلقه ی چاهی که تویی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نیست کم وسوسه ای سیب بهشت ، اما من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دستم آغشتــــه به نارنج گناهی که تویی ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پانته آ صفایی بروجنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div> text/html 2018-07-27T14:19:48+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ حقیقت دارد http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niksho.com/image/2017/09/312d5cc2817e8b584c2fc0207a9f5825-niksho-com.gif" alt="گیف"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">حس دستان تو عالی است ، حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با تو هر ثانیه ، سالی است ، حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آه اگر راه به روی دل من باز کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گرچه او تازه نهالی است. . . حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من عروس غمم و عمر عزیزم همه شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">غرق داماد خیالی است ، حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">روز و شبهای بلندی که به یاد تو گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خسته از دست توالی است ، حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بی هوای نفست ، زمزمه های دل من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آتش رو به زوالی است ، حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">غم عشق تو دلم را بخدا سوزانده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">حاصل اش اشک زلالی است ،حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من و دلتنگی و تنهایی و بی همنفسی&nbsp; &nbsp;. . .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جای چشمان تو خالی است ، حقیقت دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مرضیه خدیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-07-27T14:13:32+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ حور نیست؛ زن است http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/159 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.whimmagazine.com/wp-content/uploads/2014/11/Candied-Ginger-by-Christina-Lazar-Schuler-on-Whim-Online-Magazine-7.jpg" alt="گیف"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شبیه باد همیشه غریب و بی وطن است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چقدر خسته و تنها، چقدر مثل من است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;کتاب قصه پر از شرح بی وفایی اوست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;اگرچه او همه ی عمر فکر ما شدن است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;چه فرق می کند عذرا و لیلی و شیرین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;که او حکایت یک روح در هزار تَن است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">قرار نیست معمای ساده ای باشد&nbsp; :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کمی شبیه شما و کمی شبیه من است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;کسی که کار جهان لنگ می زند بی او</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;فرشته نیست، پری نیست، حور نیست؛ زن است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مژگان عباسلو</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-07-20T09:49:59+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ زندگی با دست‌هایت http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دیگر به یک دنیا نخواهم داد جایت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من دوست دارم زندگی با دست‌هایت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">از بی‌قراری‌های قلب من خبر دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بادی که می‌دزدد برای من صدایت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">روی زمین بودی و من در ماه دنبالت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">باید ببخشی شاعر سر به هوایت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تسخیر تو سخت است آنقدری که انگار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در مشت خود جا داده باشم بی‌نهایت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زود است حالا روی پاهای خودم باشم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">از دست‌های من نگیری دست‌هایت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هرکس تو را گم کرد دنبال تو در من گشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">انگار می‌بینند در من رد پایت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بگذار تا دنیا بفهمد مال من هستی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گنجشک‌ها خانه به خانه ماجرایت را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">وقتی پُر است از خاطراتت شعرهای من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">باید بنوشی با خیال تخت چایت را !</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">رویا باقری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-07-13T07:36:34+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ قطار میرود http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/157 <div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7802220000/54480449135063321751.gif" alt="http://s4.picofile.com/file/7802220000/54480449135063321751.gif"></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">قطار میرود</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;تو میروی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;تمام ایستگاه میرود</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;و من چقدر ساده ام</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;که سالهای سال</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;در انتظار تو</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;کنار این قطار ایستاده ام</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;و همچنان</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;به نرده های ایستگاه رفته</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;تکیه داده ام.</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">قیصر امین پور</font></div> text/html 2018-07-06T07:27:03+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ ای کاش باران می گرفت http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/01/Love-2014-www-Amazing-ir-12.gif" alt="."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سوختم از تشنگی ای کاش باران می گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در من این احساس بارآور شدن جان می گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">می وزید از سمت گیسوی پریشانت نسیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بی سر و سامانیم آنگاه سامان می گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دست من چنگ توسل می شد و با زلف تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">درد خود را مو به مو می گفت و درمان می گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کاش می آمد دلم از مکتب چشمان تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">درس حکمت،‌&nbsp; &nbsp;درس عفت، درس عرفان می گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کاشکی این دست های خالی از احساس من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">از بهشتت بوی گندم، ‌بوی عصیان می گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کاش نوحی،‌ ناخدایی ناگهان سر می رسید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جان مغروق مرا از دست طوفان می گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گر نبود این عشق، این انگیزه ی دلبستگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زندگانی از همان آغاز پایان می گرفت !!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">محمد سلمانی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-07-06T07:12:02+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ در سرزمین من http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در سرزمین من زنی از جنس آه نیست&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این یک حقیقت است که در برکه ماه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این یک حقیقت است که در هفت شهر عشق</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دیگر دلی برای سفر رو به راه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">راندند مردم از دل پر کینه، عشق را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گفتند: جای مست در این خانقاه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دنیا بدون عشق چه دنیای مضحکی‌ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شطرنج مسخره‌ست زمانی که شاه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زن یک پرنده است که در عصر احتمال</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گاهی میان پنجره‌ها هست و گاه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">افسرده می‌شوی اگر ای دوست حس کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جز میله‌های سرد قفس تکیه گاه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در عشق آن که یکسره دل باخت، برده است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در این قمار صحبتی از اشتباه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">فردا که گسترند ترازوی داد را،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آن‌جا که کوه بیشتر از پرّ کاه نیست،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سودابه روسپید و سیاووش روسفید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در رستخیز عشق کسی روسیاه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">علیرضا بدیع</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-28T04:22:49+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ آن دو پرستو http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>تا به کی باید رفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>از دیاری به دیاری دیگر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>نتوانم نتوانم جستن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>هر زمان عشقی و یاری دیگر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>کاش ما آن دو پرستو بودیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>که همه عمر سفر میکردیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>از بهاری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>به بهاری دیگر.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>"فروغ فرخزاد"</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div>